Ronald Robertson

Ronald Robertson

Creative Director
  • Emailronald@example.com
  • Phone+1 (070) 123–8459
  • Birthday17 March, 1995
  • LocationSan-Francisco, USA

Hướng dẫn tạo hộp download có thời gian đếm ngược

Button download chuyển link ư, bình thường quá. Hãy sử dụng hộp download có thời gian đếm ngược này, nó vừa làm blog của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, vừa giữ chân người dùng lâu hơn.


Cách thực hiện

Bước 1: chèn đoạn js này trước thẻ đóng body

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

function generate(){var e,n=document.getElementById("downloadx"),t=document.getElementById("btnx"),a=document.getElementById("downloadx").href,l=30,d=document.createElement("span");n.parentNode.replaceChild(d,n),e=setInterval(function(){--l<0?(d.parentNode.replaceChild(n,d),clearInterval(e),window.location.replace(a),n.style.display="inline"):(d.innerHTML="<p style='font-family:Google Sans, sans-serif'>Vui lòng chờ "+l.toString()+" seconds...</p>",t.style.display="none")},1e3)}
//]]>

</script>
Bạn để ý đoạn l=30 có nghĩa là 30s, bạn chỉnh sửa lại số giây tùy ý.

Bước 2: chèn css

#btnx{cursor:pointer;padding:10px 20px;border:0;border-radius:3px;background:#007fff;color:#eeeeee;float:right;text-transform:capitalize;font-weight:500;transition:all 0.5s;font-size:15px}

#btnx:hover,#downloadx:hover{background:#222222;color:#eeeeee;outline:none}

.download_now{display:block;margin:0 auto;border-radius:4px}

.download-now{background-image:url('');color:#cccccc;padding:15px;display:block;background-size:480px;background-blend-mode:exclusion;background-color:#111111}
.download-title{color:#fff;display:inline-block;font-size:1.2em;line-height:38px;text-align:left}

.file-info{padding:15px;background:#cccccc;color:#222;font-size:14px}

#downloadx{float:right}

#downloadx{padding:10px 20px;border-radius:3px;background:#ffc832;text-decoration:none;color:#222;float:right;text-align:center;font-size:15px;text-transform:capitalize;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}

.download_button span{display:inline-block;line-height:38px;float:right}

.file-description{display:block}

.file-description span{font-size:12px}


Bước 3: Chuyển sang tab HTMl trong khi viết bài và chèn đoạn code dưới này

<div class="download_now">

<div class="download-now">

<div class="download_button">

<div class="download-title">Download free</div>

<button onclick="generate()" id="btnx"><i class="fas fa-cloud-download-alt"></i> Download</button>

<a id="downloadx" href="#" style="display:none"><i class="fas fa-cloud-download-alt"></i> Get Link</a>

</div>

<div class="file-description">

<span class="file-size"> <i class="fa fa-file fa-fw" aria-hidden="true"></i> <strong>File Type:</strong> 130KB ZIP File</span>

</div>

</div>

<div class="file-info"><i class="fas fa-info-circle"></i> Khôi Ròm Blog V5.0

</div>

</div>

Nhớ chỉnh sửa cho phù hợp nhé!

Komentar

Dark Template